Home

Charakteristika literární postavy pracovní list

Anotace Materiál obsahuje pracovní list s otázkami, které vychází z literární ukázky (R. l. Stevenson: Poklad na ostrově) a probraného učiva (Charakteristika). Žák pracuje s textem a sleduje, jak je vystižena a charakterizována postava kapitána. Materiál obsahuje odpovědi k zadaným otázkám Pracovní list - vypravování o prázdninách, Podstatná jména, Charakteristika, Podstatná jména rodu ženského: pracovní list, Test na Povídky malostranské - postavy, Test na Povídky malostranské - obsah a postavy, Charakteristika spolužáka, Charakteristika spolužačky Ukázka práce s literárním textem - charakteristika postav Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě Anotace: Charakteristika literární postavy. Vnit řní a vn ější; p římá a nep římá. Vertikální a horizontální člen ění textu. Úkolem je zorientovat se v textu odhalit neznámou postavu. Autor: PaedDr. Kajetána Buchtová Jazyk: česk

Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby, charakteristika. Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro charakteristiku postavy. - Žák charakterizuje vybranou literární nebo filmovou postavu. Jazykový cíl: - Žák doplňuje slovní zásobu podle obrázku. - Žák hledá antonyma PRACOVNÍ LIST Autor: Název díla: Literární druh: Žánr, forma Stručná charakteristika díla Stručný obsah Postavy a vypravěč Autor (dílo v kontextu autorovy tvorby): Doba a okolnosti vzniku díla (literární směr, období): Reakce na vydání díla: VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA 1. Tematická složka: 2 Pracovní listy 44192; Výukové materiály 92837; Multimédia 2062; Ostatní 218 Charakteristika - pracovní list č. 2. www.dumy.cz [online]. 4.6.2013, [cit. 14.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/82736-charakteristika-pracovni-list-c-2> VY_32_INOVACE_CJ0109 - Literární druhy - pracovní list; VY_32_INOVACE_CJ0110 - Literární druhy - doplňovačka; VY_32_INOVACE_CJ0111 - Verš, strofa, rým, rytmus; VY_32_INOVACE_CJ0112 - Literární druhy, verš, strofa, rým - opakování; VY_32_INOVACE_CJ0113 - Přídavná jména - Červená karkulk

Charakteristika Literární Postavy Pracovní Lis

Digitální učební materiály Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 3 Předmět: Český jazyk a literatura. Tematický celek: Komunikační a slohová výchova. Téma: Charakteristika literární postavy, filmové postavy. Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 6. ročník. 7. ročník. 8. ročník. 9. ročník Charakteristika literární postavy pracovní list Charakteristika je oproti tomu květnatá, zpestřená zvučnými slovy a může být i mírně vtipná charakteristika: vznik ve francii, 17. nejprve nutné vybrat literárního hrdinu knihy, přečtenou. do nepřímé zvolíme sympatickou, nám blízkou postavu, níž jsme přesvědčeni, že.

• charakteristika literární postavy (slohové cvičení) • test ze starověké literatury • pracovní sešit str. 35 • vypracovaný list podmět a přísudek (balónky) • 2 zápisy ve čtenářském deníku (druhý z nich je do 21. 3.) • výsledky online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/33 https://www.skolasnadhledem.cz/game/33 Charakteristika literárních postav Literární hrdinové bývají představováni pomocí charakteristiky vnější a vnitřní. Vlastnosti jsou pojmenovávány přímo (podstatnými a příd.jmény), nebo nepřímo, popisem jednání, chování, řeči. Bratrova svatb Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Artemis Fowl (literární postava) (3) (Charakteristika) › OSNOVA: 1.a) Seznámení s postavou 2.a) Vzhled postavy b) Charakter postavy c) V jakém prostředí postava žije d) Můj vztah k postavě 3.a) Zhodnocení postavy V této slohové..

Ukázka práce s literárním textem - charakteristika postav

  1. Příspěvek popisuje zajímavý projekt, jehož hlavní aktivitou je charakteristika a rozbor literární postavy Dona Quijota. Žák si osvojuje dovednosti - reflektovat četbu, pracovat s uměleckým textem, vybrat a komentovat myšlenky, které ho zaujmou, interpretovat literární postavy, vyjádřit vlastní názor a hodnotit dané postavy
  2. ulosti se čertů báli i mnozí dospělí...
  3. Autorka manuálu, pracovního listu i odpovědí: Lucie Štrajtová STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. charakteristika uměleckého textu - zasazení výňatku do kontextu díla - téma a motiv - časoprostor - kompoziční výstavba - literární druh a žánr - vypravěč - postavy - vyprávěcí způsoby - typy promluv - veršovaná výstavb
  4. Pracovní list. Na základě informací o charakteru poezie jednotlivých autorů přiřaďte k uvedeným úryvkům z básní jména autorů: 1. Především ať verš hudbou žije, Dej přednost verši lichému, bez tíhy, nestrojenému ať vzdušnější je! 2. A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hláse

Charakteristika literární/filmové postavy Inkluzivní škol

DUMY.CZ Přehled DUM

9 EUPES-Sai49 Čj Oznámení a zpráva 6.B Pracovní list 10 EUPES-Sai50 Čj Zpráva 6.B Pracovní list 11 EUPES-Sai51 Čj Charakteristika literární postavy 8.A Pracovní list 12 EUPES-Sai52 Čj Prostředky oživující vypravování 9.A Pracovní list 13 EUPES-Sai53 Čj Přímá řeč 9.A Pracovní list 14 EUPES-Sai54 Čj Životopis 8.A. Prezentace a pracovní list slouží k objasnění, pochopení a upevnění učiva týkajícího se charakteristiky realismu. Použité zdroje Odkazy a použité zdroje jsou uvedeny na konci pracovního listu (prezentace)

DUMY.CZ Materiál Charakteristika - pracovní list č.

Pracovní list slouží jako inspirace pro různé úkoly s tématem vypravování. Všeobecný úvod 1. Co je pro správné a přehledné sepsání vyprávění nezbytné? (Odpověď je ukrytá v tajence) 1. Klíčová slova pro danou (nejen) prázdninovou činnost: vlak, auto, trasa, poznávání Charakteristika spolužáka. Druhy. Test na postavy Malostranských povídek. O kom (jméno postavy) je následující ukázka: Dne 16. února, v šest hodin ráno, otevřel tedy . svůj krám U zeleného anděla. Už včera bylo tu nadobro vše upraveno, krám se lesknul bělostí a novostí Pracovní list, který slouží k procvičování zájmen. x. EU070313 . Práce s literárním textem - Zubři. Pracovní list, ve kterém žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které získali v literární výchově. x. EU070314. Slovotvorná cvičení, rčen 03 Metodický pokyn Promítneme prezentaci, žáci obdrží pracovní list zpracovaný ve wordu obsahující různé úkoly, které během vyučovací hodiny řeší a doplňují do pracovního listu (odpovídají na otázky, doplňují chybějící údaje, charakterizují pojmy,) Pracovní list je koncipován jako podklad pro opakován

DUM - učební materiály - GYZ

(Druhý pracovní list (B) je nutné předat žákům po skončení práce s prvním listem.) Autor: Svatopluk Mareš (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie další materiály k tomuto očekávanému výstupu Viz PS, sešit, pracovní list. 25. 10. Slohová práce: Charakteristika literární postavy (přeloženo z 18. 10.). Předem si promyslet, jakou svou oblíbenou literární postavu budete charakterizovat. Prosím toho, kdo chybí, aby si vždy doplnil látku. Čtení v čítance do str. 23 včetně.. Připravte si ke kontrole vypracovaný pracovní list z literatury. ÚKOL NA 14. 4. (LITERATURA) TÉMA: Literární druhy a žánry. UČIVO: Základní literární pojmy. CÍL: - orientuje se v základních literárních pojmech - v ukázkách poezie určí druh rýmu - pojmenuje básnické jazykové prostředk Online hodina - nachystat, promyslet charakteristiku oblíbené literární postavy, filmové ( charakteristika vnější - vzhled, charakteristika vnitřní - vlastnosti, chování na základě konkrétních situací, vlastní zhodnocení) 3. Literární výchova vyplnit PL Neruda - Povídky malostransk

V pátek 11. 12. máte za úkol se zamyslet nad pořadim vět v charakteristice literární postavy. Vkládám vám pracovní list s návodem k práci. Tu pak přinesete v pondělí 14. 12. do školy. A též si ji založíte do portfolia. Charakteristika literární postavy uprava textu Klidný víkend přeje J. P Ukázky vzorových pracovních listů: Pracovní list A [PDF, 321 kB] Pracovní list B [PDF, 322 kB] Pracovní list C [PDF, 322 kB] Pravidla pro vývoj pracovních listů z českého jazyka a literatury; Průběh zkoušky. Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje.

Pracovní list 16A 1. Co ovlivnilo vývoj světové literatury po r. 1945? 2. Které umělecké směry vznikají po r. 1945? Ke každému dopiš i zemi vzniku. 3. Jmenuj autory, kteří podali ve svém díle obraz totalitní společnosti. U každého uveď stručnou charakteristiku jedné knihy. 4. Doplň do tabulky chybějící fakta PRACOVNÍ LIST - William Zpracujte postavy tragédie Hamlet do myšlenkové mapy, z níž budou patrné jejich vzájemné vztahy. Prokop, V. Dějiny literatury od počátku do 19. století. Sokolov. O.K. - Soft 2008 Stříbrný, Z. William Shakespeare. Praha. Orbis 196

19. Charakteristika - pracovní list 20. Ota Pavel - pracovní list ( 7.-9.) roč 21. Pololetní písemná práce - 7. ročník 22. Literární pexeso 23. Pracovní listy - věta jednoduchá - 7. ročník 24. Pracovní listy - komplexní jazykové rozbory I. - 7. ročník 25. Pracovní listy - souvětí - 7. ročník 26 Charakteristika literární postavy - cvičná práce. Zopakovat si látku pomocí rámečků v učebnici na str. 122, 123 a 125. Pro přehlednost jsou v příloze prezentace (jedna z nich je návod, jak psát charakteristiku). CJ8 - Jak správně napsat charakteristiku 14122020.pptx CJ8 - Charakteristika literární postavy 14122020.ppt Charakteristika - můj spolužák. Osnova: Je velmi vysoké a zároveň i silné postavy. Není tedy lehké ho přehlédnout. Výrazný je také jeho obličej, díky jeho tmavě hnědým očím, huňatému obočí, dlouhým řasám, širokému nosu a tmavým vousům. Řada lidí by řekla, že by byl jeho obličej pohledný, kdyby nebyl tak.

Pracovní list zašlete do 26.11. 17 hod. na e-mail: Sloh - pokračujeme charakteristikou literární postavy. Procvičíte si charakteristiku přímou/nepřímou v pracovním sešitu strana 56/6. Charakteristika literární postavy. A koho by zaujala ukázka Lakomá Barka, tak zde si můžete poslechnout celou pohádku z Werichovy. Pracovní list pro žáky č. 4a - ÚRYVEK Č. 4 Esmeralda Paříž se ráda bavila. Nyní, na známém náměstí de la Gréve, mezi planoucím ohněm a sroceným davem lidí, tančila dívka. Všichni, kdo na ni hleděli, byli okouzleni. Nebyla velká, ale vypadala tak, neboť její jemná postava se odvážně tyčila vzhůru. Byl Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup: Student chápe specifika literatury 18. století v kontextu ekonomického, politického i společenského vývoje v Evropě. Dokáže charakterizovat jednotlivé národní literatury, uvést jejich představitele a stěžejní díla

Digitální učební materiály ZŠ Dobříš - Charakteristika

Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Pozor na změny oproti předešlému zkušebnímu období! Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. st. min. 2 literární díl Charakteristika literární postavy. Osnova: I. seznámení s postavou (kde vystupovala, autor) II. 1) vnější popis-možno vložit styl oblékání (jako rys postavy) 2) vnitřní charakteristika (zájmy, záliby, povahové vlastnosti - měli bychom přecházet od povahy k zájmům) III. vztah k postavě. Prostředky:-nepřímá

Protože v rychlosti nadepsané kartičky dobře fungovaly, rozhodla jsem se držet se osvědčeného. Pro další hodinu, která dle sdíleného tématického plánu měla být zaměřena na charakteristiku literární postavy, jsem si připravila rovnou stovku přídavných jmen vztahujících se k vlastnostem v lepší formě Sloh - charakteristika literární postavy Učebnice: -str. 118 celé cvičení 10 - písemně do slohových sešitů (zadání je myslím jasné). Literatura - romantismus - Pracovní sešit (Hravá literatura) pro 8. roč. - romantismus - budeme pokračovat. Minule jste si měli udělat výpisky z Viktora Huga, Karla Hynka Máchy

fiktivní Pracovní list. - charakterizovat postavy ve výňatku - stručně popsat děj románu - zasadit prozaické dílo Josefa Škvoreckého do kontextu vývoje české poválečné literatury. 2. charakteristika neuměleckého textu - postihnout souvislost mezi oběma text Zdařilé žákovské práce - charakteristika: Harry Potter. Z našeho archivu: Znovu publikujeme žákovskou práci, jež během jara zaujala mnohé návštěvníky našich stránek. Přejeme všem čtenářům, aby její pozitivní ladění předznamenalo školní rok, který právě začíná. (1 Zdařilé žákovské práce - charakteristika: Old Shatterhand. Tímto příspěvkem pokračujeme v avizovaném rozšíření původní rubriky Ze studentských prací o práce žáků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Autorem níže zveřejněného textu je žák primy Gymnázia Ústavní v Praze Úvod do literatury 2. Literární věda 3. Procvičování / 1 4. Procvičování / 2 Čítanka - titulní list . Čítanka - texty I. LITERATURA JAKO SOUČÁST UMĚNÍ. 1. Charakteristika a rozdělení literatury A) Obecná charakteristika literatury B) Literatura věcná C) Literatura uměleck Charakteristika Literární postavy - Aragorn: referá . Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby, charakteristika. Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro.. ГАТЕР, СООО, Поставы. Тип компании: Не указа

Román (= označení původně z francoužštiny, dílo psané v národním, tj. románském jazyce) je epický žánr většího rozsahu, zachycující často značné množství postav, vztahů a dějů. Dějová linie může být rozdělena do více větví, přičemž každá z nich zachycuje vývoj jiné postavy. Důležitá je postava vypravěče a pásmo postav Detail produktu. Detail produktu: Český jazyk 3. Český jazyk 3. Sada je určena k procvičování učiva týkajícího se slohových útvarů: vypravování, popis, charakteristika a líčení. Zaměřuje se především na rozšiřování slovní zásoby žáků Online hodina - nachystat, promyslet charakteristiku oblíbené literární postavy, filmové ( charakteristika vn jší - vzhled, charakteristika vnitřní - vlastnosti, chování na základ konkrétních situací, vlastní zhodnocení) 3. Literární výchova vyplnit PL Neruda - Povídky malostransk 4. Podoba skutečné historické postavy se ve filmu proměňuje v závislosti na místu a době vzniku díla. Vysvětlete, jak a proč se bude lišit postava Adolfa Hitlera v německém filmu 30. let od zobrazení stejného vůdce v současném hollywoodském snímku. Pracovní list - Projektový den Literatura ve filmu 2 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - POVÍDKA 1. Která charakteristika POVÍDKY je správná? Povídka je a) rozsáhlý epický útvar se složitou kompozicí, bohatou d ějovou linií, prolínají se zde r ůzná prost ředí, charakteristiky mnoha postav b) žánr st řední epiky. Jde o p ůvodem lidové vypráv ění, které je celé vymyšleno

Pracovní list, který využívá znalostí z oblasti literatury 20. století, jde prakticky o závěrečné opakování scén ě 1. poloviny 20. století a sledovat, kam autor se svou tvorbou mí řil, kde se jeho dílo st řetává s um ěleckými sm ěry v české literatu ře té doby a kde naopak postupoval samostatn ě, mimo tehdejší. 1. 1918 - 29. 3. 1918 (Velký pátek U charakteristiky volíme zvláštní hodnotící výrazy, používáme častá přirovnání a rčení k vystižení povahových rysů. Charakteristika literární postavy Robinson Crusoe Vybral jsem si hlavní postavu románu anglického spisovatele Daniela Defoa - Robinsona Crusoa

Podvojný deník pracovní list. Pracovní list - 2. stupeň Podvojný deník Vypiš z textu pasáž, která Tě zaujala, která na Tebe zapůsobila, musel ses k ní v mysli vracet, nesouhlasíš s ní, připomíná Ti něco Pracovní list v rámci aktivit Zlaté stuhy deník v příloze pracovní list na literární teorii vyplnění tohoto pracovního listu je dobrovolné, kdo vyplní a zašle ke kontrole, může získat malou jedničku vypracování paní učitelka silně doporučuje - některé pojmy se mohou objevit u přijímacích zkoušek, v přijímačkách nanečisto se objevily (vypracování vlastního. i: 28674 n: 24748559 r: 10183. Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma. Jedinečná publikace na knižním trhu vás kvalitně připraví na ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury - s její pomocí maturitu úspěšně zvládnete. Příručka obsahuje 50 literárních děl a je sestavena jako.

Literární onomastiku primárně nezajímá etymologie jmen, ale funkce jmen v uměleckém textu. Tedy např. u jména František je důležitější než fakt, že jméno je latinského původu a znamená Francouzek, to, že je spojeno s jistým typem postav, není českého původu a má určit CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU I jo, říká sám k sobě, dyk voni ty čerti už na to vypadají. • literární forma, druh a žánr próza, epika, novela - redaktor Národních listů a Lidových novin, ve Vinohradském divadle 1921-23 jako dramaturg a režisé labyrint literatury , nakladatelství Albatros, Ottova encyklopedie A - Ž, Ottovo Charakteristika pohádkové postavy Výtvarná výchova - závìreèný list (pracovní list è. 6) - v poslední èásti této práce byly skupiny vedeny k tomu, aby si dobøe rozvrhly jednotlivé èásti práce.

• forma zadání: pracovní list (obsahuje úryvek um ěleckého textu, neum ěleckého textu a otázky k jejich rozboru) Kritéria pro výb ěr maturitních zadání k ústní zkoušce Sv ětová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla Sv ětová a česká literatura 19. století min. 3 literární díl Charakteristika - na 30.1. SP č.1 - vyplnit pracovní list CHARAKETISTIKA. 6.2. SP č.2 - charakteristika zvolené literární postavy. 6.2. Výběr sešitů a kontrola samostatných prací ČESKÝ JAZYK 8.B. Mluvnice. Slovesa, slovesný vid - opakování. Opakování pravopisu. Učebnice str. 38 - 48. Literatur • počet postav 2 - vypravěč Petr, jeho matka • charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Petr - postupně dospívá v muže a čím dál víc se vzpírá otci a době, líbí se mu ženy, často střídá zaměstnání, život bere s nadhledem, miluje svou ženu Annu, ačkoli s ní nemůže najít společnou ře Nejnápadnější jsou rozdíly v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury - tzv. autorský styl (Karel Čapek, Vladislav Vančura). - charakteristika postav, prostředí trvalé bydliště, pracovní zařazení (nebo studium), údaje o rodině 3. Přehled o školní docházce, prospěchu; znalost jazyků.

Charakteristika datakabinet

(charakteristika literární postavy), četba z Čítanky (Don Quijote) zadáno přes EduPage + vše dostupné na mých Pracovní činnosti Hudební výchova Veronika Kolářová Blues Dobrovolný pracovní list naleznete ve zprávě na EduPage. Německý jazyk Jan Odehnal Einheit Pracovní list Souhrnný test . Literární expresionismus se rozšířil v letech 1910 - 1920 především v (ve): Která výpověď neslouží jako charakteristika proletářské poezie? a) přiblížit se dělnictvu, bojovat proti sociálnímu útlaku b) poezie se chce podílet na revoluční přeměně světa, chce se stát. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA • PRACOVNÍ LIST B SOUBOR VZOROVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. charakteristika um leckého textu (s využitím v domostí získaných p tením celého díla e a s orienta ním zasazením do literárn historického kontextu Připravte si učebnici, pracovní sešit, školní sešit a penál. M lenka.vodickova@zs-vb.cz Téma: Opakování mocniny a odmocniny Pracovní list je na Google Učebně. Příklady přepiš do sešitu nebo si je vytiskni, vypočítej, vyfoť a pošli na učebnu. NESP/TES/PP/ ČJ barbora.slamova@zs-vb.cz Téma: Charakteristika literární postavy Literatura - Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění. Antická literatura. Sloh - mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách. Charakteristika literární postavy. ČESKÝ JAZYK 9.B. Mluvnice - TEST a diktát (opakování učiva 8.ročníku - učebnice str. 6 - 9). Slovní zásoba a význam slova (učebnice st. 10 - 23)

Série pracovních listů napomáhajících studentům a pedagogovi v interpretaci slavného románu Vladimira Nabokova Lolita. Práce s konkrétními úryvky, návodné otázky a úkoly vedou studenty k rozpoznání a pojmenování některých postupů typických pro dílo tzv. postmoderní literatury zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava. Vlastní ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu - literární dílo, které již bylo vylosováno, je pro daný maturitní den vyřazeno Pracovní list s úkoly. Práce s textem F. S. Fitzgeralda; charakteristika, popis, metafora; plynutí času - stárnutí. CJ2/8 nácvik čtenářské gramotnosti na díle: Mahabháráta. Pracovní list s úkoly. Indická mytologie, charakteristika postav, epické a lyrické kvality textu. CJ2/ viz pracovní list charakteristika literární žánry literární druhy: poezie, próza, drama literární žánry: např. balada, romance; román, povídka, sci-fi, fantazy, detektivka; komedie, tragédie literární výchova n a příkladu rozpoznáte, o jaký druh či žánr se jedn Literární druhy, verš, strofa, rým - opakování.

Video: DUMY.CZ Materiál Charakteristika literární postav

Charakteristika: Artemis Fowl (literární postava) (3

charakteristika postavy, archaismy. 10 O ekávané výstupy z RVP G }ák rozliaí um˙lecký text od neum˙leckého. Zná základní um˙lecké sm˙ry daného období, umí pYiYadit typické dílo k jednotlivým literárním sm˙rom. te beletrii, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, vyjadYuje vlastní pro~itk Pracovní listy připravuje předmětová komise školy. Zároveň školy mohou využít pracovní listy vyvíjené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání v rámci metodické podpory školám. Pro vývoj pracovních listů platí základní pravidla: nelze měnit obecnou strukturu zkoušky

Literární postavy našima očim

Druh materiálu Pracovní list Anotace Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. 1. charakteristika uměleckého textu Století - zasadit toto dílo do kontextu tvorby Karla Čapka - charakterizovat literární druh - charakterizovat postavy vystupující v úryvku - charakterizovat další dvě postavy z díl Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti literatury světového romantismu. Obsahuje otázky s možnostmi, z nabízených možností volí žáci správnou odpověď. Otázky se zaměřují na nejvýznamnější díla, spisovatele, poznávání ukázek i charakteristiku literárních směrů a skupin Připojil k nim opravdu příšerný pracovní list z nejmenované školy - ovšem z doby, kdy se ještě zvažovala vyšší a nižší úroveň, tedy z roku 2012 (aby toho nebylo málo, chyběl v PL neumělecký text a otázky k jeho rozboru)

slov, charakteristika literární postavy (příprava na slohovku), Shakespeare, sonet zadáno přes EduPage + vše dostupné na mých Pracovní činnosti Hudební výchova Veronika Kolářová Hudební tajenka :) Dobrovolný pracovní list naleznete ve zprávě na EduPage. Německ 1) Obecná charakteristika díla . Literární forma: poezie Literární druh: drama Literární žánr: milostná tragédie Doba vzniku díla: kolem roku 1595 (anglická renesance) ; Shakespeare ve své tragédii zpracovává starší námět, známý už ze starověkého Řecka a v anglické literatuře často zpracovávan With its headquarters in Prague, the corporation has around 31,000 employees Charakteristika literární/filmové postavy. Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro charakteristiku postavy Seznamka.cz je tradiční a největší internetová. Pracovní list. William Shakespeare. Othello. Výňatek. - charakterizovat jednání postav ve výňatku - pojmenovat atmosféru, která je navozena slovní zásobu výňatku - zasadit ukázku do kontextu celého dramatu - zasadit autora do kontextu světové literatury. 2. charakteristika neuměleckého text