Home

Posuvný pohyb tuhého tělesa příklady

Posuvný pohyb (též postupný pohyb nebo translace) je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém všechny body tělesa konají pohyb po stejných, pouze navzájem posunutých, trajektoriích.Trajektorií posuvného pohybu je přímka. Rychlosti jednotlivých bodů tělesa jsou při posuvném pohybu stejné, proto lze zkoumání posuvného pohybu převést na zkoumání pohybu jediného z. Dva druhy jednoduchých pohyb ů tuhého t ělesa: • posuvný pohyb: sm ěr libovolné p římky spojující dva body na t ělese se v pr ůběhu pohybu nem ění ⇒ všechny body p ředm ětu se pohybují po stejné trajektorii, se stejnou rychlostí. • otá čivý pohyb: všechny body t ělesa mají v každém okamžiku stejnou úhlovo 1 1.7.1 Posuvný a otá čivý pohyb Př. 1: Demonstruj pomocí tužky: a) posuvný pohyb b) otá čivý pohyb c) otá čivý pohyb s osou otá čení ležící mimo tužku. Př. 2: Jakým druhem pohybu se pohybuje vále ček sjížd ějící po naklon ěné rovin ě Pohyb tuhého tělesa. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. A POSUVNÝ POHYB TUHÉHO TĚLESA . všechny body tělesa opisují stejnou trajektorii všechny body tělesa mají v daném časovém okamžiku stejnou okamžitou rychlost (v) Tuhé těleso Je to ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil tímto tělesem nahrazujeme jiná tělesa Pohyb tuhého tělesa každý pohybu tuhého tělesa si můžeme představit jako pohyb složený z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace) Posuvný pohyb každý bod tělesa opisuje stejnou trajektorii a v daném okamžiku mají.

Posuvný pohyb - Wikipedi

 1. Pohyb tuhého tělesa se vždy skládá z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace).. Posuvný pohyb. Všechny body tělesa opisují trajektorie stejného tvaru a v daném okamžiku mají všechny body tělesa stejnou rychlost v.Posuvný pohyb koná např. vagón, který jede po přímé trati
 2. Kinetická energie tuhého tělesa. Tuhé těleso může konat jak pohyb posuvný, tak i otáčivý, popřípadě oba současně. Při posuvném pohybu opisují všechny body tělesa stejné trajektorie, v libovolném okamžiku mají všechny body tělesa stejnou rychlost v.Kinetickou energii tělesa vypočteme jako součet kinetických energií jednotlivých hmotných bodů, z nichž se.
 3. Kinematika tuhého t ělesa • Tuhé těleso má maximáln ěšest stup ňů volnosti • Je-li ve svém pohybu ješt ěnějak omezeno, po čet stup ňů volnosti se zmenší • Tuhé těleso může konat pohyby transla ční (posuvný, postupný) a rota ční (otá čivý) • Kombinací obou pohyb ůdostáváme pohyb obecn
 4. Řešení: Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar a objem se účinkem vnějších sil nemění. Vnější síly způsobují změnu pohybového stavu tuhého tělesa. Pohyb tělesa může být: 2. Ve vrcholech obdélníkové desky se stranami a = 30 cm, b = 40 cm působí síly F 1 = 10 N, F 2 = 20 N, F 3 = 30 N, F 4 = 40 N. Deska je.
 5. 1.6.1. Pohyb tuhého t ělesa, t ěžišt ě t ělesa Tuhé t ěleso m ůže konat dva základní druhy pohyb ů. Vlastn ě jsme si je ukázali na p říkladu havarovaného autobusu. Zaprvé m ůže konat pohyb posuvný (autobus jede po silnici). Zadruhé m ůže konat pohyb otá čivý (p řevrací se)

Příklad: Energie setrvačníku -% Pohyb tuhého tělesa . Příklad: Valící se koule Pohyb tuhého tělesa . Zavřít. Řešené příklady. Koule na nakloněné rovině Posuvný a otáčivý pohyb -% Vzorce -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (1 hodnotící) 100% Tuhé těleso a jeho pohyby. Tuhé těleso je pouze model (abstrakce, idealizace skutečných těles). Zavádí se proto, abychom nemuseli brát zatím při řešení úloh v úvahu deformaci těles.. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se nemění účinkem libovolně velkých sil.Je charakterizováno hmotností a geometrickými rozměry, které vymezují určitý objem Kinetická energie tuhého tělesa. těleso koná pohyb: posuvný nebo otáčivý či oba současně; 1. Posuvný pohyb: všechny body tělesa opisují stejné trajektorie; v každém okamžiku mají stejnou rychlost; celková kin. energie tělesa = součtu kinetických energií jednotlivých bodů; pokud vytkneme v 2 /2 dostaneme. protože: m. Kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti Posuvný pohyb: všechny body tělesa se pohybují po trajektoriích stejného tvaru, stejné délky a se stejnou rychlostí. Kinetická energie celého tělesa: E k = ½m 1 v2 + ½m 2 v2 + + ½m n v2 = ½(m 1 + m 2 + + m n)v2 Součet hmotnosti všech hmotných bodů tělesa je. Příklad: Síly působící na kolo Pohyb tuhého tělesa . Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Dokonalé tuhé těleso. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min . Model -% Posuvný pohyb -% Otáčivý pohyb -% Rozložení -% Výpočet -% Spustit test. Podrobnosti o látce.

Pohyb tuhého tělesa. Moment síly. Těžiště, rovnovážná poloha, stabilita tuhého tělesa Fy - Tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb. 2) Druhá strana téhož souboru je tabulka, do které budeme k veličinám, jimiž popisujeme posuvný pohyb, průběžně . doplňovat analogické veličiny pro otáčivý pohyb. Tuto tabulku. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Kinematika - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Pohyb tuhého tělesa se vždy skládá z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace).. Posuvný pohyb

Pohyb tuhého tělesa - FYZIKA 00

Mechanika tuhého tělesa - Fyzika - Maturitní otázk

Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhého tělesa Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohy Kinematika tuhého t ělesa • Pojem tuhé těleso vzniká abstrakcí reálného tělesa • Tuhé těleso zachovává tvar a rozložení hmotnosti reálného tělesa, předpokládá se však, že vzájemné vzdálenosti jednotlivých bod ů tělesa zůstávají neproměnné. Mechanika tuhého těles . Otáčivý pohyb - Pohyb, při kterém každý bod tělesa opisuje kružnici nebo její část. Všechny tyto kružnice mají středy ležící na jedné přímce, ta se nazývá osa otáčení. Příklady: Posuvný pohyb - hlemýžď, kabina lanovky, křída po tabuli, myš u počítače

Mechanika tuhého tělesa - Sweb

Naučte se definici 'tuhé těleso'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'tuhé těleso' ve velkém čeština korpusu Příklady Přidat . Zastavit. Na všechny stěny tohoto tuhého tělesa působí kapalina tlakovou silou. Na všetky steny tohoto tuhého telesa pôsobí kvapalina tlakovou silou. WikiMatrix. Vnitřek Slunce se otáčí jako tuhé těleso jednotnou rychlostí jednou za 27 dní

Pohyb tuhého tělesa: 1. posuvný, 2. otáčivý. Osa otáčení je volná tehdy, je-li látka tělesa rozložená. Pohyby tuhého tělesa. Posuvný pohyb (translace) všechny body tělesa mají stejnou rychlost a opisují stejné trajektorie (přímočaré, křivočaré) každá přímka spojená s tělesem je při pohybu stále rovnoběžná s původní polohou. Otáčivý pohyb (rotace) jednotlivé body tuhého tělesa opisují kružnice, jejichž středy.

Kinetická energie tuhého tělesa. Tuhé těleso může vykonávat pohyb posuvný nebo otáčivý. Při posuvném pohybu je celková kinetická energie tělesa rovna součtu kinetických energií jednotlivých bodů tělesa. Při posuvném pohybu se pohybují všechny body tělesa stejnou rychlostí, tedy. Při otáčivém pohybu tuhého tělesa kolem nehybné osy se všechny body pohybují. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso. ideální těleso. posuvný pohyb (translace) všechny body tělesa konají pohyb po stejných, jen vůči sobě posunutých trajektoriích; rychlost všech bodů tělesa je stejná Příklady Moment síl Zaměříme se v něm na pohyb tuhého tělesa. Vysvětlíme si, že tuhé těleso je takové těleso, jehož tvar ani objem se působením sil nemění. Povíme si, v jakých případech tento ideální model používáme. Pohyb tuhého tělesa si rozdělíme na posuvný, otáčivý a kombinovaný a uvedeme si příklady z praxe VI. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6.1 Tuhé těleso a) tuhé těleso - model reálného pevného tělesa (ve skutečnosti neex.) - ideální těleso, jehož tvar a objem se účinkem libovolně velkých sil nemění - rozměry ani tvar nelze zanedbat, nutno uvažovat i otáčivý pohyb

Mechanika tuhého tělesa :: Mat-Fy

 1. který platí pro částici a tuhé těleso konající pouze posuvný pohyb. Při otáčení tuhého tělesa je jeho kinetická energie. kde I je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose, kolem níž se v daném okamžiku otáčí úhlovou rychlostí w. Obecně je kinetická energie soustavy hmotných bodů definována jako součet.
 2. Mechanika tuhého tělesa • definice pojmu tuhé těleso, pohyby tuhého tělesa (posuvný, otáčivý, složený, praktické příklady) • moment síly vzhledem k ose otáčení, definice, vztah, jednotka, zařazení do soustavy SI, určení směru momentu (pravidlo pravé ruky), momentová vět
 3. Jakým vztahem je určena kinetická energie tělesa konajícího současně posuvný i otáčivý pohyb? Dutý a plný válec o stejných hmotnostech a stejných poloměrech se otáčejí kolem rotační osy stejnou úhlovou rychlostí
 4. POSUVNÝ POHYB TUHÉHO TĚLESA . všechny body tělesa opisují stejnou trajektorii všechny body tělesa mají v daném časovém okamžiku stejnou okamžitou rychlost (v) B ROTAČNÍ (OTÁČIVÝ) POHYB TUHÉHO TĚLESA (kolem nehybné osy, která nemění svoji polohu ; Pohyb tělesa - znamená změnu polohy vůči jinému tělesu

Tuhé těleso - vyřešené příklad

Rovnovážná poloha tělesa. 26. Pohybové rovnice tuhého tělesa. Moment hybnosti tuhého tělesa. 27. Posuvný pohyb, rovnoměrný otáčivý pohyb a rovnoměrně zrychlený (zpomalený) otáčivý pohyb tuhého tělesa. 28. Moment setrvačnosti tuhého tělesa vzhledem k ose. Steinerova věta. 29. Celková pohybová energie tuhého tělesa. Mechanika tuhho tlesa Pohyb tuhho tlesa Tuh tleso. Pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná se svou původní polohou. Všechny body tělesa opisují stejné trajektorie

Fyzika: Pohyb tuhého tělesa: Energie tuhého těles

 1. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Oš. proces u nemocných s diabetem mellitem. Plování nestejnorodých těles. Mechanika tuhého tělesa
 2. Dynamika tuhého tělesa. 1.6. Dynamika tuhého tělesa 1. Objasnit a diskutovat pojmy hmotný bod - soustava hmotných bodů - těleso. Definovat tuhé těleso. 2. Charakterizovat postupný, otáčivý a složený pohyb tuhého tělesa
 3. Energie tuhého tělesa je pro žáky poměrně obtížný pojem, protože řada z nich často při řešení kvalitativních i kvantitativních úloh zapomíná na kinetickou energii rotačního pohybu. V článku je popsán jednoduchý experiment, kterým lze kinetickou energii rotačního pohybu prokázat
 4. Příklady typů otázek z biologie - Mechanika tuhého tělesa: tuhé těleso, moment síly vzhledem k ose, těžiště tělesa, moment dvojice sil, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, účinnost stroje. - Mechanika kapalin a plynů: tlak v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak, Pascalův zákon,
 5. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pr
 6. • Analytická teorie pohybu tuhého tělesa. Rotační kinematika 3 základní veličiny popisující posuvný pohyb: Síla: uvádí těleso do pohybu (posuvného, otáčivého)
 7. Klasifikace vztahů Řešení pracovního listu - Kinetická energie rotujícího tělesa Stránka 3 z 4 Řešení: Co vztah říká: Mechanická práce se rovná kinetické energii tělesa, které koná posuvný i otáčivý pohyb Význam veličin: W - mechanická práce m - hmotnost tělesa v - rychlost, kterou se těleso pohybuje posuvným pohybe

54:50 Posuvný pohyb 01:18:02 Autobus Karosa 01:21:29 Rotační pohyb. Kinematika 7. 00:00 Transformační rov. rotačního pohybu 14:53 Rychlost obecného bodu rotujícího tělesa 35:35 Zrychlení obecného bodu rotujícího tělesa 01:08:11 Příklad rotačního pohybu. Kinematika 8. 00:00 Rovinný pohyb tělesa 05:22 Obecný rovinný pohyb Mechanika tuhého tělesa. 1. Základní teze. a) translace (posuvný pohyb) - všechny body tělesa opisují stejné trajektorie b) rotace (otáčivý pohyb) - všechny body tělesa se pohybují po.. Těžiště soustavy n hmotných bodů lze určit pomocí souřadnic jednotlivých bodů a jejich hmotností: . Pro souřadnice a dostaneme. pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (volný pád, vrh svislý a vodorovný) pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země Keplerovy zákony tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta Tv - příklady konání práce ve -průběžně VMEG Intenzita v. Otázka: Mechanika tuhého tělesa. Předmět: Fyzika. Přidal(a): Michaela H . Tuhé těleso a jeho pohyb. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění, tzn. tuhé těleso se nedeformuje . Pohyb tuhého tělesa: Posuvný (translace) Otáčivý (rotace) Složený (posuvný + otáčivý

Tuhé těleso a jeho pohyby :: MEF - J

 1. 4. Mechanika tuhého tělesa. tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso - definice pojmu; Pohyby tuhého tělesa; moment síly, výslednice, momentová věta Moment síly; skládání sil, těžiště Skládání sil ; Určení těžiště - graficky; Určení těžiště - výpočtem; rovnováha tuhého tělesa
 2. Určete vektorové podmínky rovnováhy tuhého tělesa. Vysvětlete význam všech veličin, které vystupují v rovnicích. Jak vzniká a) posuvný, b) otáčivý pohyb tuhého tělesa? Vysvětlete základní vlastnosti a) posuvného a b) otáčivého pohybu tuhého tělesa
 3. Mechanika tuhého tělesa (tuhé těleso, moment síly, těžiště tělesa, moment dvojice sil, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, účinnost stroje). Mechanika kapalin a plynů (tlak v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, atmosferický tlak, ustálené prouděn

Tuhé těleso - vyřešené příklad . 4. Mechanika tuhého tělesa. tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso - definice pojmu; Pohyby tuhého tělesa; moment síly, výslednice, momentová věta Moment síly; skládání sil, těžiště Skládání sil ; Určení těžiště - graficky; Určení těžiště. 6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Posuvný a otáčivý pohyb. Moment síly vzhledem k bodu a vzhledem k ose otáčení. Skládání sil působících na tuhé těleso a jejich rovnováha. Momentová věta. 7. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Pohybová rovnice rotujícího tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Steinerova věta. Energie rotačního pohybu

2.5 MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA(6) popíše posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa - tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý pohyb kolem rekapitulace vztahů z kinematiky posuvného pohybu řeší úlohy namoment síly a momentovou větu pevné osy hmotného bodu a rovnoměrného pohybuhmotného bod Kinetická energie tuhého tělesa a moment setrvačnosti - FYZIKA 00. Mechanika tuhého tělesa. - část mechaniky, zabývající se pohyby tělesa, které nelze nahradit hmotným bodem (nelze zanedbat jeho rozměry a tvar a musí se uvažovat otáčivý pohyb tělesa). Reálné těleso je nahrazeno tuhým tělesem, kvůli zanedbání. Mechanika tuhého tělesa - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol ; Mechanika pevných těles 1 1. Jak se tělesa pohybují. Pohyb posuvný a otáčivý. Pohyb přímočarý a křivočarý. Měřidla času a délky. Rovnoměrný přímočarý pohyb. Rychlost.

Kinetická energie tuhého tělesa - Webzdarm

- žák popíše posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa - ověří experimentálně platnost momentové věty - vypočítá výslednici dvou rovnoběžných sil - rozlišuje rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa - tuhé těleso, pohyby tuhého tělesa - moment síly vzhledem k ose otáčen 3. Co je to tuhé těleso? i) Kolik má nejvíce stupňů volnosti? ii) Jaký je obecný výpočet jeho těžiště? 4. Určete vektorové podmínky rovnováhy tuhého tělesa. Vysvětlete význam všech veličin, které vystupují v rovnicích. 5. Jak vzniká i) posuvný, ii) otáčivý pohyb tuhého tělesa? 6

Cvičení - Vyšetřování relativního pohybu hmotného bodu. Příklady. 4. týden: Přednáška - Dynamika tuhého tělesa. Střed hmotnosti, matice setrvačnosti, hybnost, moment hybnosti a kinetická energie. Cvičení - Aplikace d´Alembertova principu a vět o pohybu soustavy hmotných bodů. Příklady. 5. týden: Přednáška. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa se vždy skládá z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace) Praktické príklady Procvič si příklady na Trojúhelník a jeho vlastnosti Rovnovážná poloha tuhého tělesa Rovnoměrný otáčivý pohyb tělesa kolem nehybné osy Porovnání veličin charakterizujících posuvný a otáčivý pohyb tělesa. ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pohyby těles - příklady Keplerovy zákon 5. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa moment síly vzhledem k ose otáčení, moment. věta skládání sil působících na tuhé těleso různoběžné síly (pouze graficky) rovnoběžné síly stejného a opačného směru (graficky i početně Výkon a účinnost. Práce, výkon, energie - shrnutí (video z cyklu Rande s fyzikou) Jednoduché stroje - opakování poznatků ze ZŠ (video z cyklu Rande s fyzikou) 4. Mechanika tuhého tělesa. Pohyb tuhého tělesa. Moment síly vzhledem k ose otáčení. Skládání sil. Dvojice sil

Kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnost

Posuvný pohyb tuhého tělesa po vodorovné rovině za působení síly . F. 1. Na těleso působí síly . F. G,. Mechanika tuhého tělesa 2 Příklad 1: Valení kola 1 Určete, jaký vztah platí u valícího se kola mezi velikostí rychlosti jeho těžiště a mezi úhlovou rychlostí kola vzhledem k ose vedené jeho středem. (posuvný) pohyb. Nyní postupně do vztahu (2) dosadíme za ˚ příslušné vztahy pro jednotlivá tělesa a vyjádříme. Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat HB, ale ideálním modelem, který nazýváme tuhé těleso tuhé těleso = těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění síly působící na tuhé těleso mají pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa a) Posuvný pohyb (translace (posuvný) pohyb tuhého tělesa. Jednotka : příklad: Země - jablko. 16 POHYBOVÁ ROVNICE Pohybová rovnice F =ma r r je rovnicí vektorovou, kterou lze rozložit na 3 skalární rovnice. V kartézské soustavě souřadnic: 2 2 2 2 2 2 d d d d d d d d dd d d x xx y yy z zz v x Fma m m t t v Při otáčivém pohybu mají všechny body tělesa v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost . Všechny body tuhého tělesa opisují kružnice. Velikosti rychlostí bodů závisí na vzdálenosti od osy otáčení (v=r. ) Tuhé těleso může konat složený pohyb (posuvný i otáčivý současně)

Fyzika: Pohyb tuhého tělesa: Moment síl

Posuvný pohyb tělesa po vodorovné a nakloněné rovině. A) VODOROVNÁ ROVINA. 1. NA TĚLESO NEPŮSOBÍ ŽÁDNÁ VNĚJŠÍ SÍLA FG tíhová síla (FG = m · g) působiště: těžiště (hmotný střed tělesa) - S. FN tlaková síla podložky. působiště: ve středu dotykové plochy tělesa s podložkou - A. platí: FG = - FN. snahu uvést do pohybu její hmotné části Pohyb hmotných částí je omezován vazbami, ve kterých obecně vznikají reakce Stupně volnosti tuhého tělesa Superpozice třech posunů a třech rotací Posuvný kloub v rovině. Tuhé těleso Tuhé těleso zidealizovaná předsava tělesa, které se nedeformuje pokud na těleso nepůsobí velké napěťové síly, odpovídá tato představa realitě tvar tuhého tělese se tedy nemění, zajímá nás pouze změna jeho polohy, tedy pohyb Pohyb tuhého tělesa posuvný translace otáčivý rotac

Mechanika tuhého tělesa - gybon

Posuvný a otáčivý pohyb tuhého těles. Moment síly, výslednice momentů sil, momentová věta. Skládání sil působících v různých bodech tuhého tělesa. Dvojice sil. Těžiště. Podmínky rovnováhy u tuhého tělesa. Energie otáčivého pohybu tuhého tělesa. Moment setrvačnosti hmotného bodu a tuhého tělesa 7 Dynamika Tuhého Tělesa. 54 7-Dynamika tuhého tělesa 7. Dynamika tuhého tělesa Tuhé těleso budeme dále chápat jako zvláštní případ soustavy hmotných bodů, pro kterou platí, že bez ohledu na pohyb a působící síly se vzdálenosti mezi jednotlivými body nemění. Tuhé těleso je modelem reálného tělesa, protože. Pohyby tuhého tělesa a) Posuvný pohyb (translace) všechny body tělesa mají stejnou rychlost a opisují stejné trajektorie (přímočaré, křivočaré) každá přímka spojená s tělesem je při pohybu stále rovnoběžná s původní polohou b) Otáčivý pohyb (rotace) • jednotlivé body tuhého tělesa opisují kružnice, jejichž. 3. Síla a mechanika tuhého tělesa - tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, moment síly, skládání a rozklad sil, dvojice sil, těžiště tělesa, rovnovážná poloha těles, silové působení a důsledky, tíhová a gravitační síla, jednoduché stroje 4. Druhy energie a jejich vzájemné přeměn

1 - Moment síly (FYZ - Pohyb tuhého tělesa) - YouTub

- charakteristika tuhého tělesa - posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa - účinek síly působící na tuhé těleso, moment síly, skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil - podmínky rovnováhy tuhého tělesa, rovnovážné polohy, jejich stálos Potenciální energie tělesa v tíhovém poli Země klesne o hodnotu mgh. O stejnou hodnotu vzroste kinetická energie tělesa. Na konci nakloněné roviny mají tedy všechna tělesa stejnou kinetickou energii. Pouze část této energie, závislá na rozložení hmotnosti tělesa, však připadá na translační (posuvný) pohyb Dynamika tuhého tělesa Popis soustavy hmotných bodů Těžiště soustavy hmotných bodů I. a II. impulsová věta Tuhé těleso, těžiště Rovnováha tuhého tělesa Posuvný, otáčivý a kombinovaný pohyb tělesa Kinetická energie tuhého tělesa Moment setrvačnosti tuhého tělesa Pohybová rovnice při otáčení tělesa Tuhé těleso - vyřešené příklad . b) Moment hybnosti tuhého tělesa vzhledem k nehybné ose . . 21 c) Formulace druhé impulsové věty pro rotaci kolem nehybné osy 22 2.4 Moment setrvačnosti tuhého tělesa vzhledem k nehybné ose . .

Fyzika - přehled - MECHANIK

Biomechanika - studijní materiály - Katedra mechanik

Tuhé těleso tuhé těleso (dokonale tuhé těleso) je pro

Rotace (též rotační nebo otáčivý pohyb) čili otáčení je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí.Otáčivý pohyb může vykonávat i těleso, které není tuhé, pak mluvíme například o diferenciální rotaci.. Trajektoriemi jednotlivých bodů tělesa jsou kružnice (nebo jejich. Těžiště tuhého tělesa. Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Je-li těleso zavěšeno, po ustálení lze určit těžnici - je to přímka, která spojuje těžiště tělesa a bod závěsu. Těžiště T pak je průsečíkem všech těžnic Pohyb tuhého tělesa. Tíhová síla, tíhové pole, tíhové zrychlení. Pohyb těles v hom. tíhovém poli. Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso,jeho posuvný pohyb a otáčivý pohyb kolem pevné osy. Moment síly, výslednice momentů sil, momentová věta. Skládání sil působících v různých bodech tuhého tělesa, dvojice sil. Těžiště tělesa Mechanika tuhého tělesa (tuhé těleso, moment síly, těžiště tělesa, moment dvojice sil, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, účinnost stroje). Mechanika kapalin a plynů (tlak v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, atmosferický tlak, ustálené proudění ideální kapaliny. Pohyb. Relativně = vzhledem k jinému (tělesu). Těleso je v klidu či v pohybu vždy vzhledem (relativně) k jinému tělesu. Já jsem v klidu (např. vůči Zemi) a zároveň v pohybu (např. vůči Slunci). Trajektorie = čára nakreslená pohybem tělesa (spojnice poloh, kterými prošel bod tělesa)

pohyby těles v centrálním gravitačním poli, Keplerovy zákony. Mechanika tuhého tělesa. posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa. moment síly vzhledem k ose otáčení. těžiště tuhého tělesa. rovnovážná poloha tuhého tělesa. Mechanika tekutin Osa otáčení leží mimo těleso (jízda na kolotoči, prádlo v pračce). Pohyb posuvný translační Při posuvném pohybu se každý bod tělesa pohybuje po stejné trajektorii: trajektorie bodů maj . Tato osa však není neměnná, ostatně je to jen pomyslná čára protínající střed otáčení, která se nemá o co opřít. Země. Kinematika (kinematické veličiny, pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený) 3. Dynamika (pohybová rovnice, zákon zachování mechanické energie) 4. Mechanika tuhého tělesa (pohyb posuvný a otáčivý, těžiště, rovnováha) 5. Kmitání a vlnění (energie pružnosti, šíření vlnění) 6 Působí-li na těleso konstantní síla, pohybuje se těleso s konstantním zrychlením. Př.: volný pád - tíhová síla - tíhové zrychlení 3. 3. 2. NPZ - ZÁKON SÍLY F G m g & & Ve vakuu padají všechna tělesa s konstantním zrychlením g svisle dolů . Encyklopedie fyziky vydávaná formou. Mechanika tuhého tělesa - Sweb . 6 Tuhé těleso v prostoru má šest stupňů volnosti, jedná se o tři translační pohyby (posunutí) a tři pohyby rotační (pootočení). 2) Jaké rozlišujeme vazby tuhého tělesa v prostoru? - hladká kluzná plocha - kyvný prut - hladká kluzná křivka - pevný neposuvný kulový kloub - posuvný válcový klub - neposuvný válcový klu