Home

Prožívání nemoci

stejná období prožívání nemoci lze vidět u rodiny nemocného, u rodičů nemocného dítěte Psychologický přístup sestry k onkologickým pacientům mějte stále na mysli, že vaši pacienti jsou lidé psychicky zdraví, kteří se nacházejí v mezní situaci ohrožení života a mohou se načas chovat neočekávaně, patologick Chování a prožívání člověka ve zdraví a v nemoci. osobnostní zvláštnosti (vlastnosti, reaktivita, vzrušivost ad.) méně propracovaná teorie, přesto řada poznatků úspěšných (emoční poruchy, potlačování strachu Subjektivní prožívání nemoci. Reakce na nemoc prochází třemi etapami: * senzorická fáze - reakce na bolest, nepříjemné pocity,* hodnotící fáze - výsledné hodnocení senzorických zážitků,* postoj k nemoci - v němž se uplatní předchozí zkušenost s nemocí. Vztah dítěte k nemoci je ovlivněn postojem rodičů k. Psychické prožívání nemoci u chirurgických pacientů. ( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 6217x ) Psychologická péče na chirurgických odděleních v našich podmínkách není zcela běžná, přesto by psychologický přístup měl být součástí terapie chirurgického pacienta. Pojítkem mezi chirurgickými pacienty je akutní.

Ošetřovatelství - Výuka - Terapi

Pochopit na jakých okolnostech závisí změny v prožívání a chování během nemoci. Pochopit jak posuzuje nemoc zdravotnický pracovník a jak k ní přistupuje pacient. Vysvětlit pojmy bolest, strach a úzkost a jejich vliv na průběh onemocnění. Vysvětlit které faktory mohou ovlivnit profesní chování sestry Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní nemoci, duševní onemocnění, duševní choroby) představují skupinu onemocnění a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy s okolím

Chování a prožívání člověka ve zdraví a v nemoci - Wikisofi

Prožívání nemoci a hospitalizace dětským pacientem

Prožívání nemoci a postoj k nemoci u dítěte, dospělého a seniora s ohledem na jejich zvláštnosti. Péče o duševní zdraví. 22. Profesionální adaptace, deformace a syndrom vyhoření - jejich prevence a účinná pomoc ze strany ZA. 23. Psychologická problematika diskriminace, šikany, závislosti a minoritních skupin prožívání nemoci jako svízelné situace a psychologii vzájemného vztahu mezi zdravotníkem a nemocným. Snahou této publikace je předložit studijní text tak, aby vedl vás, studenty této problematiky, k samostatné úvaze o vlastní aplikaci na úseku odborné činnosti ve.

Video: Psychické prožívání nemoci u chirurgických pacientů

  1. Nevyléčitelné onemocnění je pro pacienta závažným stresorem. U chronicky nemocných byly pozorovány časté odchylky v duševní oblasti. Jednak se mění jejich prožívání, jednak jejich interpersonální vztahy a způsoby jednání s druhými lidmi. Pacienti prožívají četné negativní emoce včetně úzkostí a deprese
  2. Prožívání nemoci dítěte rodičem How parents go through child illness. Anotace: Bakalářská práce se zabývá prožíváním nemoci dítěte rodičem. Teoretická část práce je zaměřena na nemoc, časové rozměry nemoci, vnímání příznaků, autoplastický obraz nemoci a také na etapy procesu boje s nemocí..
  3. nemoci definuje některé funkce organismu jako správné a jiné uţ jako patologické, bez ohledu na to, jestli ty patologické způsobují nějaké subjektivní potíţe. Problémem tohoto přístupu je ale stanovení normálnosti funkcí, protoţe u většiny nemocí je přesun od fyziologických hodnot k patologickým plynulý
  4. Pozornost osobnímu prožívání nemoci a řešení problémů s tím spojených je však stále dosud poněkud upozaděno. Psychické stavy a procesy ale velmi výrazně průběh léčby a pozdější rekonvalescenci ovlivňují. A právě porozumět tomu, co se může odehrávat v mysli nemocného, je věnována tato publikace

Duševní porucha - Wikipedi

>Theses 3l3b37. Subjektivní prožívání nemoci u pacientů po poranění míchy - Bc 7. Subjektivní prožívání nemoci. 8. Stres a jeho zvládání. 9. Úzkost a strach v klinické praxi ( projevy a zvládání). 10. Zásady psychologické první pomoci a krizové intervence. 11. Akutní onemocnění - psychologické dopady na pacienta a jeho rodinu. 12. Chronické onemocnění - psychologické dopady na pacienta a jeho. onemocnění? - nosofobní (3b) 10/Vysvětlete pojem autoplastický obraz nemoci Individuální způsob prožívání nemoci, chování a adaptace na nemoc. (2b) Hodnocení: 29-27 1 26-22 2 21-16 3 15-13 4 12 a méně nemoci a adaptace. Snížit distres, který se váže k prožívání psychotických symptomů, oddělit zdravé od nemocného, podpořit a rozvinout vše zdravé, obnovit žebříček hodnot. Zvýšit pacientův náhled a jeho kontrolu nad nemocí, posilovat pocit vlastního zvládání Prožívání nemoci je velmi rozdílné u každého dítěte a obecně by sice mohlo platit pravidlo čím těžší nemoc, tím hůře se s ní děti vyrovnávají, ale nemůže to platit absolutně. Některé děti si jen trošku odřou koleno a už pláčou a dožadují se jeho zalepení, jiné děti si i při závažnějších zraněních.

SCHIZOFRENIE A PSYCHOTICKÉ PORUCHY - Katalog podpůrných

Otázka: Autoplastický obraz nemoci Předmět: Lékařství a ošetřovatelství, Psychologie Přidal(a): BB Autoplastický obraz nemoci = způsob prožívání a chování v době adaptace na nemoc Každý jedinec = individuální, neopakovatelná bytost Pojem používán při objasňování subjektivního prožívání nemoci Složky subjektivního vnímání nemoci Senzitivní- místní. Nejzajímavější citáty o nemocích od autorů z celého světa - výběr vtipných, inspirativních a motivačních citátů na téma nemoc, choroba. (strana 2

Nejčastější duševní onemocnění a jejich projevy. 05. listopadu 2020. Duševní poruchy představují skupinu onemocnění a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání a vztahy daného jedince. Vymezit přesně obsah pojmu duševní onemocnění je poměrně komplikované. Duševní zdraví, resp. porucha. subjektivní prožívání nemoc; má určité stránky; emoční. zahrnuje, jestli člověk má strach, nebo jestli cítí úzkost, naděje, vztek; volní. trpělivost, chtění se léčit, vytrvalost v léčbě, snaha řešit problém, racionální. do jaké míry je schopen zvládnout nemoc, bude se informovat, snaha zlepšovat svůj. Stádia prožívání onkologického onemocnění-kazuistiky • Umírá 6/2006, od začátků onemocnění společně s manželem pravdivě, plně a opakovaně informováni o rozsahu nemoci • Pacientka i její manžel se stále dožadovali informací o zdravotním stavu, opakovaně tvrdili, že tyto údaje.

Subjektivní prožívání nemoci Kategorie nemocných z psychologického hlediska Vliv zdravotnického prostředí na prožívání nemoci, změny v psychice nemocného způsobené vlivem onemocnění Postoj pacienta k nemoci, vliv premorbidní osobnosti Změny v chování v průběhu nemoci Model Küblerové-Rossové, známý též jako pět fází smutku či pět fází umírání, byl poprvé jako psychologická příprava na umírání uveden v roce 1969 americkou psycholožkou Elisabeth Kübler-Rossovou v její knize On Death and Dying. Součástí knihy byl model s názvem Proces vyrovnání se s umíráním, založený na jejím výzkumu a rozhovorech s 500 umírajícími.

Prožívání nemoci je velmi rozdílné u každého dítěte a obecně by sice mohlo platit pravidlo čím těžší nemoc, tím hůře se s ní děti vyrovnávají, ale nemůže to platit absolutně. Některé děti si jen trošku odřou koleno a už pláčou a dožadují se jeho zalepení, jiné děti si i při závažnějších zraněních. Psychické prožívání nemoci uonkologických pacientů. Onkologie je medicínský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou, terapií anáslednou péčí opacienty snádorovými onemocněními. Ta mohou být léčena chirurgicky, pomocí chemoterapie či radiační terapie nebo jinými metodami > proŽÍvÁnÍ nemoci a kvality Života u paliativnÍch pacientŮ Studentská grantová soutěž Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumný projekt byl zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání nemoci a kvality života u paliativních pacientů ruku Boží v nemoci manželky, ve ztraceném zaměstnání, v horečce dítěte, v bolesti rodiče. Tady hovoříme o zbožnosti. Chápu, že vás ten věčný boj unavuje. Ale říkám vám tohle: Budete-li mě následovat, váš boj skončí. Žijte v Božím prostoru a všechno se stane požehnáním

Vdalším pokračování cyklu článků věnovaného aplikované psychologii se PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., tentokrát zaměřuje na psychické prožívání nemoci uchirurgických pacientů 4.4 Prožívání nemoci v čase 4.5 Vztahy mezi tělesnou a duševní schránkou nemoci (psychosomatická onemocnění) 5 Bolest, strach a úzkost v nemoci 5.1 Bolest a reakce nemocného 5.2 Prožitky strachu a úzkosti 6 Nemoc jako svízelná životní situace, neadaptivní chování.

Fáze vyrovnávání se s těžkou nemocí a ztrátou Umírání

Realistický postoj ovlivňuje kladně i prožívání nemoci, ochotu spolupracovat se zdravotníky a tím působí na dobrý průběh uzdravování. Myslím, že to, jak dítě prožívá svoji nemoc, ať už jakékoli závažnosti, hodně záleží na rodinném prostředí a na výchově v rodině - tak na to, prosím, myslem ciální prožívání nemoci, zvláštnosti komunikace ve zdravotnictví, osobnost zdravot-níka a některé psychické změny a problémy, které provázejí onemocnění. Součástí textu jsou i psychické problémy nemocných podle druhu onemocnění a možnosti uplatněn

Maturitní otázky > Psychologi

  1. Tělo volá a volá stále silněji, až z toho vznikne nemoc. Pocity jsou strašně důležité, protože otevírají bránu pro kontrolu a ovlivnění automatizovaných emocí. Jedině díky nim si můžeme emoce uvědomovat, měnit své modely chování, prožívání a změnit tak i automatické programy
  2. Prožívání nemoci v čase. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evroé unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraj
  3. Typické příznaky onemocnění. Příznaky neurastenie jsou psychického i fyzického charakteru. Do první skupiny příznaků patří střídání stavu, kdy je pacient unavený, se stavem, kdy je podrážděný, problémy s koncentrací, vnitřní neklid, pocit napětí a problém se uvolnit. Mezi fyzické příznaky pak patří pocit.
  4. Autoplastický obraz nemoci Zamyslete se nad skutečností, jak RÁZ ONEMOCNĚNÍ ovlivňuje prožívání nemoci: 1. Jako akutní onemocnění / chronické onemocnění: 2. Je­li nemocný léčen ambulantně / je ­li hospitalizován / je v domácím léčení: 3. Je léčen chirurgicky / konzervativně

i prožívání nemoci jako svízelné situace a psychologii vzájemného vztahu mezi zdravotníkem a nemocným. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 8 1 5 7 2? U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c. vedle subjektivního prožitku mají emoce i projevy somaticko-vegetativní, a to hlavně negativní emoce. motorické projevy se dají potlačit (smích, pláč, gesta), vegetativní nikoli (změny svalového tonu, krevní tlak, tep, atd.) → může to vést až k psychosomatickým chorobám anatomický podklad pro vznik a prožívání emocí představuje tzv

Pomalu progredující příznaky onemocnění jsou fyzickou i duševní zátěží nemocných a blízkých o ně pečujících. Subjektivní prožívání závisí na povaze pacientů, na přijetí chronického onemocnění, na odhodlání a vůli s nemocí bojovat. Důležitým faktorem j Pracovní kniha je průvodcem prožívání onkologickou nemocí, nabízí spoustu drobných úkolů, mapuje a vysvětluje. Pokud jste onkologicky nemocný nebo nějakého ve svém okolí máte, šiřte tuto informaci. Případně si výtisky zdarma objednejte

Nemoc nás pouze informuje o tom, že náš systém je v krizi. Z úzkosti, nespokojenosti a strachů se dostanou do krize prožívání, která s sebou v čase nese vznik signálů a symptomů nemocí. Své problémy jdou pak automaticky řešit k lékaři Vliv choroby na psychiku nemocného (ppt) Subjektivní prožívání nemoci (ppt) Přístup zdravotnického asistenta k pacientovi s bolestí (zip) Iatropatogenie (ppt) Hospitalismus (ppt) Etika, etické hodnoty (ppt) Profesionální adaptace - deformace (ppt) Etické principy péče (ppt z nemoci v posledním týdnu komplikovaly nebo ztěžovaly vykonávání činností (doména běžné denní činnosti), ovlivňovaly jejich prožívání (doména psychický stav), zasahovaly do jejich rodinného života a vztahů (doména sociální oblast), ovlivňovaly jejich duchovní prožíván

Psychologie Umírán

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Z.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky senioři, víra, prožívání nemoci, FICA. ÚVOD. Se zvyšujícím se průměrným věkem české populace a z toho plynoucím růstem počtu seniorů se stává stále aktuálnější otázka kvality péče o tuto věkovou skupinu. Spirituální stránka osobnosti byla v minulosti z nejrůznějších důvodů stranou zájmu zdravotnického. Tak se dá dívat opravdu na každé onemocnění. Tajemné síly a minulé životy s převtělováním sem určitě nepatří. Potíž je v tom, že jen pro biologickou úroveň platí možnost objektivního vyšetřování. V psychice máme každý právě jen své subjektivní prožívání a chápání své situace a na to se lze jen vyptat Ženy hovořily o tom, že prožívání nemoci je individuální, každý si musí najít, co bude vyhovovat jemu. Přesto se shodly, že rakovina zasáhne všechny složky života. V této části ženy hovoří o své zkušenosti se zvládáním nemoci a o tom, co jim pomáhalo ji zvládat

Stíny naší duše: Když ztrácíme moc - Léčba informací

Senioři a prožívání nemoci / Bakalářská práce pojednává o prožívání nemoci seniorů v jejich přirozeném prostředí na sklonku života. Teoretická část je zaměřena na etapy stáří, lidské potřeby a rizikové faktory v životě seniorů Subjektivní prožívání nemoci. Bolest, strach, úzkost. Adaptivní a neadaptivní reakce na nemoc. Orientace na saturaci pot řeb nemocných. (1) Sociální vnímání, komunikace 6 Sklony osobnosti v sociálním prost ředí (4) Problematika komunikativních dovedností individua.

Anotace. Materiál poskytuje odborné informace o problematice psychologie nemocného člověka, informuje o individuálním prožívání nemoci, poskytuje informace o fenoménech, které nemoc provázejí a s nimi spojenými specifickými potřebami nemocných lidí. Dále poskytuje informace o psychologii osobnosti zdravotnického. (neboli biologické) příčiny nemocí, věnuje stále ne dost dostatečnou pozornost psychickým stavům, jako jsou prožívání nemoci, chování a psychické vyladění člověka, nepříliš se věnuje tomu, jaká je jeho osobnost apod. - a přitom jsou tyto okolnosti často zcela zásadní pro vznik, průběh i prognózu nemoc Když nemáme objektivně zodpovězenou otázku, jaké je organické pozadí choroby, měli bychom s relevantností akceptovat i subjektivní stesky a subjektivní prožívání nemoci. Pokud tedy pacient řekne, že se cítí nemocný, musíme to brát vážně Glykemická křivka je výsledkem u nás velmi známého vyšetření, jako orální glukózový toleranční test, nebo také OGTT. I když si glykemickou křivku ponejvíce spojujeme s tímto vyšetřením, v reálu jde i o prvek, který je důležité znát a držet ve správné míře, pakliže chceme úspěšně hubnout Emoce - je prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k někomu, něčemu (působícím podnětům). Znakem tohoto prožívání je příjemnost, nebo nepříjemnost, přitahování nebo odpuzování působících podnětů. Člověk nejen vnímá svět, ale zaujímá k němu osobitý vztah (= city)

Prožívání nemoci dítěte rodičem - Hana HYMLAROV

Podle toho, jak dítě nemoc prožívá, si utvoří ke svojí krátké nebo dlouhé chronické nemoci nějaký postoj. Postoj k nemoci ovlivňuje zpětně prožívání nemoci, chování dítěte v nemoci, a tím výrazně určuje i míru dětské ochoty ke spolupráci V praktické části práce zkoumám vliv rodiny na prožívání nemoci u seniorů v domácí péči, pochopení seniorů jejich rodinnými příslušníky, dostupnost a srozumitelnost informací o problematice stárnutí. Osloveno bylo 104 respondentů, rozdělených do tří skupin po třiceti čtyřech respondentech Postoj k nemoci, osobnostní vlastnosti nemocného, změny v prožívání a chování nemocného, fáze prožívání nemoci, psychologie ambulantně léčeného a hospitalizovaného nemocného, hospitalismus; 2. Psychologická problematika nemoci Pozornost je zaměřena na prožívání bolesti, strachu a úzkosti v průběhu nemoci. Samostatnou částí je dorozumívání mezi zdravotníkem a pacientem s akcentem na důležitost rozhovoru.

Subjektivní prožívání nemoci u pacientů po poranění míchy

Autoplastický obraz nemoci,poměr pacienta k nemoci,změny psychiky vlivem onemocnění,prožívání nemoci v čase. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících Bio-psycho-sociální model nemoci, autoplastické zpracování patogenní situace. Základní kategorie a postoj pacienta k nemoci, psychosomatická onemocnění. Bolest, úzkost a strach, prožívání nemoci v čase. Umírání a smrt, euthanasie. Individuální a psychoterapeutický přístup zdravotníka (farmaceuta) k pacientům

Vyhledávání. Výsledky 1 - 10 z 635 (0,117 sekund) Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty Dokumenty Všechny agendy. Diskuse Místnosti Můj web Obchodní centrum Pracoviště Programy a obory Publikace Rady a komise Studijní materiály Vývěska Záložky Závěrečné práce Školní weby 4 Psychologická problematika nemoci 4.1 Postoj zdravotníka a nemocného k nemoci 4.2 Autoplastický obraz nemoci 4.3 Ambivalentní prožívání nemoci 4.4 Prožívání nemoci v čase 4.5 Vztahy mezi tělesnou a duševní schránkou nemoci (psychosomatická onemocnění) 5 Bolest, strach a úzkost v nemoci 5.1 Bolest a reakce nemocnéh 15. 1. Autoplasticitu lze charakterizovat jako způsob, kterým konkrétní nemocný své onemocnění prožívá a jakým způsobem se v procesu adaptace chová. Jde tedy o : objektivní prožívání nemoci subjektivní prožívání nemoci sociální prožívání nemoci

Schizofrenie je vážné duševní onemocnění, které mění prožívání a chování nemocného člověka. Omezuje jeho sociální přizpůsobivost, pracovní schopnosti a zhoršuje kvalitu jeho života Rakovina, leukémie a jiné zdánlivě nevyléčitelné nemoci, které jsou léčitelné přírodními prostředky, 1992 120 Kč Focusing : tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. 690 Kč Když děti často stůňou : psychosomatika pro rodiče. 190 Kč. Nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného přijímá v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech a hledání orientace v. Ubližuje mi partnerovo chování během našich hádek. Dobrý den, Nevím kde začít. Většina mých problémů pramení pravděpodobně ze stresu a nepochopení, anebo tak se alespoň cítím Schizofrenie je duševní nemoc, která ovlivňuje myšlení, vnímání i prožívání nemocného a výrazně zasahuje do jeho života i života jeho blízkých. Příznakem této nemoci rozhodně není rozdvojená osobnost, jak se nás snaží přesvědčit autoři filmů a literatury. Vyznačuje se především

ONKOLOGICKÁ NEMOC - PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERA PIE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006, Mgr. ROMAN PEŠEK OBSAH ÚVOD 6 1. SOU ČASNÝ STAV 1. 1. Onkologická nemoc - základní charakteristiky 8 1. 2. T ělesná oblast onkologicky nemocného 9 1. 2. 1. Varovné projevy 9 1. 2 Duševní onemocnění Psychóza a schizofrenie . Je složité přesně a jednoznačně určit, co je v našem prožívání, myšlení a chování ještě normální, a co už nikoli. Mnohdy záleží spíš na tom, co je v daném místě a dané době běžné, co je ve společnosti zvykem..

Prožívání a chování člověka v nemoci. Osobnostní a společenské vlivy při vnímání příznak poruchy. Vnímání, hodnocení a reagování při nepříjemných pocitech či selhávání tělesných nebo duševních funkcí. Typické kroky a rozhodování při hledání úlevy od potíží a psychosociální vlivy Jde o onemocnění se závažnými následky a invaliditou až u 15 % pacientů. Dospívající jedinec si je většinou vědom nereálnosti svých obav či nejistoty, nedokáže se jich ale sám zbavit. PROŽÍVÁNÍ. U těchto poruch se vyskytují difuzní či konkrétní obavy se subjektivně velmi nepříjemnými, těžko.

Psychosomatické zdraví - Dospělí

Nemocí nám stále přibývá. Opravdu jich nejsou desítky a ani stovky. I my sami jich během života zažijeme často desítky. Zdraví máme opravdu jen jedno a má vliv na ostatní oblasti našeho života. Bez něj se moc neumíme radovat, být spokojení a úspěšní. Často ale potřebujeme lekci ve formě nemoci, abychom si ho vážili způsobuje zadržení negativní energie v těle. A to je původce naší nemoci. 2. zákon - dvoufázovost onemocnění. Aktivní fáze = studená, prožívání konfliktu a hledání jeho vyřešení. Po vyřešení konfliktu se dostaví teplota a zánětlivé stavy = vždy léčebná fáze. 3. zákon - kdy přibývá tkáň a kdy jsou nekrózy

Arteterapie | MandalasUčitelé šarže 2020Muž a žena – otázky a odpovědi

Pohlavně přenosná onemocnění v užším slova smyslu jsou syfilis, kapavka, lymfogranuloma venereum - v ČR sporadický výskyt (měkký vřed a Granuloma inguinale - Donovanóza onemocnění tropů a subtropů - POZOR na sexuální turistiku!!). Pohlavní choroby (STD) 1. Syfilis 2. Kapavka 3 Otázka: Nemoc a její vliv na člověka Předmět: Psychologie a komunikace Přidal(a): Marek Braun Onemocnění. stav nemohoucnosti; je situace, která hluboce zasáhne do života každého člověka ­ nemoc závažně postihuje subjektivní prožívání daného stav Rozšíření vědomí našich symptomů spočívá v tom, že své symptomy nemoci, které převážně cítíme nějak lokalizované v našem těle, a to včetně tzv. mentálních stavů či nemocí, současně určitým způsobem zabarvují či otravují celkový tělesný stav prožívání sebe. Proto když jsme nemocní říkáme. Nejčastější duševní nemoci. Schizofrenie je duševní nemoc, která ovlivňuje myšlení, vnímání i prožívání nemocného. Projevuje se zmateností, rozporuplnými pocity, napětím bez zjevné příčiny, přemírou myšlenek nebo pocity naprosté prázdnoty, nevyzpytatelným chováním, porušeným kontaktem s realitou a. Prožívání této fáze je u každého člověka individuální. Je nutno říci, že tento stav může přecházet do deprese. Adaptace na závažné onemocnění nebo získané postižení může probíhat různým způsobem. U některých lidí se prohlubuje pocit bezmoci a beznaděje, často dochází k apatii a rezignaci