Home

Básnické přirovnání

Česká Přirovnání - všechna přirovnán

Přirovnání - Wikipedi

  1. BÁSNICKÝ P ŘÍVLASTEK Datum (období) tvorby: 4. 4. 2012 - 27. 4. 2012 Ro čník: sedmý Autor: Mgr. Vladimíra Barbo říková Vzd ělávací oblast: literární výchova -základní seznámení s literárními pojmy Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik
  2. BÁSNICKÉ PŘIROVNÁNÍ 31 PERSONIFIKACE 32 LYRIKA: LYRICKÉ ŽÁNRY 33 EPIGRAM 33 Karel Havlíček Borovský 33 Jan Neruda 33 EPITAF 34 Jiří Wolker 34 Josef Kainar 34 ÓDA 34 Friedrich Schiller 34 HYMNUS 35 ELEGIE 35 Publius Ovidius Naso 35 Jan Kollár 35 Karel Havlíček Borovský 36 Jiří Orten 36 PÍSEŇ 3
  3. o pro přirovnání je charakteristická spojka jako o u přirovnání je podobnost vyjádřena explicitně, u metafory ne např.je mazaný jako liška (přirovnání) X je liška (metafora) - druhy metafor o katachreze spojení logicky nespojitelných pojmenování většinou rozpor mezi podstatným a přídavným jméne
  4. přirovnání - oči jako dva pecny; slzy co perly. paralelismus - dva jevy jsou postaveny vedle sebe. Básnické figury /zvláštní obraty větné stavby, zdůrazňují myšlenku/ opakování slov: ve větě, ve verši - epizeuxis-Utichly továrny, utichly ulice /Wolker
  5. básnické přirovnání obsahující 3 složky: Paralelismus. druh přirovnání (hojně ve slovanské lidové poezii) spočívá v tom, že přirovnávaný jev i jeho obraz (obojí bohatě rozvedené) položíme (paralelně) vedle sebe bez výslovného srovnán.
  6. Téma: Básnické figury a tropy Zařazení: Literatura Přidal(a): bohunka123 Básnické figury a tropy umělecké prostředky, zejm. v poezii . FIGURY - umělecký prostředek, využívající kombinace hlásek a slov nebo opakování. aliterace = opakování stejných hlásek na začátku sousedních slov . Plyne peníz po penízku; anafora = opakování slov na začátku verš

Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj, přirovnání | datakabinet.cz. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Literární výchova / Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj, přirovnání BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY: personifikace = oživení neživého - slunce se usmívá; větve mávají; potůček zpívá. přirovnání = pomocí slova jako - bílý jako sníh; líný jako veš. metafora = pojmenování na základě podobnosti - po obloze plují beránci = mraky; nechal se ostříhat na ježka = na krátko básnické prostředky: personifikace epiteton (o i k) inverze přirovnání onomatopoie (vyvalily se vlny zdola) ironie (tam na zemi za kostelem u černého kříže, aby má matička zlatá měla ke mně blíže hyperbola (stokrát jsem tě prosila), anafora (vari od našeho prahu, vari pryč ty lstivý vrahu) rým: sdružený. 10) Vrba téma 10) Přirovnání - Vodník (v sukničku jako z vodních perel, nechoď, dceruško, k vodě ven.) • Kytice (úvod)+Věštkyně (závěr) = vlastenecké básně • 11 balad • hlavní hrdinky jsou ženy (kromě Záhořova lože) • osudovst (hrdinky se nemůžou problému vyhnout PŘIROVNÁNÍ = srovnání dvou subjektů (např. předmětů, věcí, vlastností) - spojujeme spojkou JAKO Příklady: chytrý jako liška; bystrý jako rys; zněl jako zurčení vody; rty rudé jako růže OSCAR WILDE (1854 Dublin - 1900 Paříž) -irský básník, prozaik, dramatik - výstřední osobnost - pohádkové knihy

Umělecké jazykové prostředky - Wik

Studijní materiál Máj - rozbor díla k maturitě (4) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) V líčení je vhodné používat básnických prostředků, jakými jsou např. obrazná vyjádření, metafory, personifikace, kontrasty, dynamická slovesa, básnické přívlastky a figury, jednočlenné věty jmenné, přirovnání. Velmi účinným kompozičním postupem u líčení je střídání pohledů na celek i detail. Správné. FIGURY (Básnické prostředky spíše strukturní a stylistické, při nichž se nemění slovní . význam). FONET ICKÉ a k u s t i c k é 1) Onomatopoia = rovnozvučnost,. . [básnické přirovnání: jedna věc (comparatum) vysvětluje 2. (comparandum)] Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj, přirovnání | datakabinet.cz. Člověk je to, v co věří.. Anton Pavlovič Čechov. Začněte psát a hledejte vzdělávací materiál podle názvu, jména autora nebo klíčového slova Všechny vzdělávací materiály

Co jsou Obrazná pojmenování v širším smyslu? (epiteton

  1. Kde stojí básnické přirovnání ? patří k básnickým figurám. patří k tropům. stojí na přechodu mezi figurami a tropy. Ledovec pleti tvojí // se pomaloučku sesul ,o který z tropů jde v Holanových verších ? o metaforu. o metonymii. synekdochuNa stole světlo //boxuje s noční můrou,K . Biebl využil ve verších.
  2. Přenesený význam slova, slovního spojení, slovní vazby, morfému nebo jiného prvku jazyka může být projevem spontánního vývoje jazyka, ale i projevem abstraktního myšlení, tvořivého používání, v krajním případě je uměleckým výrazovým prostředkem, zejména jako básnická figura.. Jako trop, tropus (zástupek) se označuje úmyslné užití jazykového prvku.
  3. Básnička o zimě. vydáno 23. ledna 2015 v 16:53 • Básničky. Když mám čas, píšu básničky, třeba pro Alíka. Zde jsem napsal básničku o zimě. Básnička je o stavění sněhuláka, jedení kapra a o zalévání vánočního stromku. Ten, kdo zalévá stromek, jen zmatkuje, to je vidět na první pohled. Vánoční strom v Plzni.
  4. FIGURY (Básnické prostředky spíše strukturní a stylistické, při nichž se nemění slovní . význam). FONET ICKÉ a k u s t i c k é 1) Onomatopoia [básnické přirovnání: jedna věc (comparatum) vysvětluje 2. (comparandum)]

Básnické prostředky: personifikace, epiteton (o, k), inverze, přirovnání, zvukomalba (vyvalily se vlny zdola), ironie (tam na zemi za kostelem u černého kříže, aby má matička zlatá měla ke mně blíže), hyperbola (100x jsem tě prosila), anafora (vari od našeho prahu, vari pryč ty lstivý vrahu) Rým: Sdružený; Vrb Pojem, který si v tomto článku představíme, se nemusí nutně týkat jen literárního textu, ale i výtvarného díla. Alegorie pochází z řeckého allēgoría (-állos jiný, -agoreúō mluvím veřejně od agorá trh, prostranství). Česky tomuto pojmu říkáme jinotaj, z čehož můžeme daleko lépe odvodit význam tohoto slova = přirovnání protikladem (obraz, popření, cílový obraz) Nezhaslo slunce, ale umřel člověk. (K. Toman) básnické ozdoby založené (na rozdíl od figur) na přenášení významu : jednotlivé typy tropů se liší charakterem a typem přenášení význam

Vítězslav Nezval: Moderní básnické směry Z velmi volného přirovnání tvaru písmene A se stříškou vzniká první verš. Asociací chatrče a divošských stanů přeskočí fantazie na rovník a přeje si přenésti jeho klima do našich věčně deštivých krajin. Z rýmu chatrčí - vystrčí se zrodí představa šneka. Básnické prostředky Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenování Přirovnání - dělí se na to, co přirovnáváme a na to, co charakterizujeme (např. hezká jako princezna, hladový jako vlk) Figura - je založena na pravidelném seskupování slov a vět, zdůrazňuje myšlenk

Jaroslav Seifert - Nejkrásnější bývá šílená Čtenářský

Tropy a figury :: Mgr

Přesně takhle to vnímám a rozhodně se nejedná o básnické přirovnání. Otázku absence mužského modelu pociťuji velmi silně, protože ji vnímám zároveň na osobní i kolektivní rovině. Ženy se ženami stávají přirozeně skrze cykly přírody, ale chlapce dělají mužem zase jen další muži Básnické přirovnání na základě vnější (viditelné) podobnosti. Příklad: Spal pod Velkým vozem (=venku). Obrazná pojmenování -> Básnické přirovnání : přirovnávaný jev jev, ke kterému se přirovnává spojující znak krásná(3) jako kvítka na modranském džbánku(2) je ta země(1) myšlenka (1) se pírkem (2) chvěla (

Danuše Pospěchová: Moji studenti se mohli přímo potrhat

c básnické přirovnání d rým, rytmus e rčení, přísloví (vyhledat, vysvětlit) f próza, poezie (verš) A) Mluvnice 1 - Obecné pouþení o jazyce a útvary českého jazyka (spis. a obec. čeština, sociální nářečí (slang) a lokální nářečí básnická sbírka básnické dílo básnická škola = sdružující básníky: 2. R vyznačující se vzletností, obrazotvorností básnický obraz/výraz básnické líčení básnické přirovnání: básnictví-í s: básnictví minulého století lyrické/epické básnictv Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

9. Metafora- básnické přirovnání na základě vnější podobnostidvou jevů( měl moře peněz) 10. Metonymie-přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti . 11. Neologismy- nová, dosud málo vžitá slova( euroregion) 12 Básnické přirovnání. založeno na přirovnání jednoho jevu k druhému na základě společných vlastností; např.: rudý jako růže, němý jako ryba, ostrý jako nůž; Personifikace. připisuje lidské vlastnosti neživým věcem, zvířatům, rostlinám či jevům; např.: slunce se směje, břízy šeptal Básnické prostředky využívané v líčení: Přirovnání - porovnávání dvou věcí na základě podobných znaků, obsahuje spojovací výraz . jak, jako (je silný jako lev) Metafora - přenesené pojmenování na základě podobnosti (př. oblaka = beránci, mít sníh na hlavě, moře informac •přirovnání→ barevný jako duha, vločky poletují jako bílí motýlci •básnický přívlastek = epiteton → žhavý déšť, smaragdová tráva Zkus rozlišit jednotlivé básnické prostředky. •kočky pijí kočkakolu •stromy si tichounce šeptal Jazyk a styl veršů Jiřího Suchého. Jaroslav Zima [Články]-Poezie Jiřího Suchého je dílo po mnoha stránkách pozoruhodné. Charakteristický je už způsob vzniku jeho veršů, hudebně ztvárněných Jiřím Šlitrem: někdy je základem i východiskem oblast slova, jindy oblast tónů, jindy opět vznikají text i melodie současně. [1] Se způsobem vzniku souvisí i jev, že.

PPT - FUNKČNÍ STYLY PowerPoint Presentation, free download

*Příměr -básnické přirovnání 1) Paralelismus - jev přirovnávaný i jeho obraz položíme vedle sebe O květe čarovný, když v srdci lidstvu vykvétáš O čárná ty májovému květu zdání růže podzimní. 2)Antiteze - Přirovnání provedené protiklade Přirovnání je pojmenování na základě srovnání, podobnosti dvou subjektů. Působí jako oživení projevu: otevírá široké pole lidské představivosti a činí projev mnohem rozmanitější a zajímavější.[1 ( metonymie, básnický přívlastek, přirovnání, básnické prostředky) Pracovní list k ukázce - řešení. Rozhovor. Jaroslav Seifert. Úkoly k vypracování před čtením ukázky: Prostřednictvím jakého kódu se spolu lidé dorozumívají? Dorozumívají se spolu pomocí jazyka, protože jsme Češi, tak většinou českého jazyka

Video: Básnické figury a tropy Rozbor-dila

Básnické přirovnání, básnický přívlastek (=epiteton), básnický protimluv (=oxymóron) vypracujte pracovní list Epiteton a oxymóron (v příloze) a zašlete mi ho na mail do 17. 1. 14. nebo 15. 1. Další neohebné slovní druhy pročtěte si rámečky na str. 69, 70, 71 do domácího sešitu udělejte uč. str. 71/ cv. 5 a. používají se epiteta (básnický přívlastek), metafory (básnické přirovnání), personifikace, kontrasty, oxymorón (protiklad), metonymie, pleonasmus (zdůraznění nějakého pojmu použitím stejných výrazů), gradace; ve zvukové hodnotě díla používá a) rytmus - jamb a trochej; b) velmi propracovaný zvukosle Aliterace, nebo anafora aneb 10 básnických figur k maturitě. Básnické figury nejsou jen metafora a oxymóron. 18. 3. 2018 Martin Ulbrich Vstoupit do diskuse. Témata: čeština. Literatura v celé své kráse obsahuje širokou škálu skladebných, řečnických i významových figur. Vybrali jsme deset básnických vyjádření, bez. Maminka a Jaroslav Seifert. Kdo by neznal dva pojmy z pokladnice české poezie. Nositel Nobelovy ceny za literaturu napsal svou sbírku zpěvné intimní lyriky už jako zralý, zkušený a známý básník v roce 1954. Citlivé vzpomínky na dětský svět a na maminku, která dokázala udělat domov krásným, oslovily nejednu generaci 2) Básnické přirovnání: přirovnání jednoho jevu k druhému, používá se slovo jako, jak - Hvězdy jako bílá světýlka - Černý jako uhel - Zvědavý jako opička - Vlasy jak hedvábí 3) Metonymie: přenesení významu na základě vnitřní souvislosti - Strach města=strach lidí ve měst

PPT - Literatura na přelomu 19

přirovnání Vlastnost nějakého jevu je vyjádřena pomocí příměru (jak, jako) metafora Přenesení pojmenování na základě podobnosti personifikace Zosobnění - přenesení pojmenování z oblasti typické pro člověka do jiné oblasti epiteton Bs. přívlastek symbol Znak je na základě konvence použit k označení něčeho. Rým Přirovnání-zaměstnání se vám nelíbí. Posuneme ho níže či vyřadíme. Změna se projeví během pár hodin. Děkujeme. Přidat jiný rým Další rýmy Píšeš báseň? Zkus náš editor! A staň se součástí básnické komunity! Přidat se Slovo Přirovnání v. má oči jako angorák - Česká Přirovnání - Ceskaprirovnani. je to např. má oči jako pomněnka Metafora Básnické přirovnání na základě vnější (viditelné) podobnosti. Příklad: Spal pod Velkým vozem (=venku). Obrazná pojmenování -> Básnické přirovnání : přirovnávaný jev jev, ke kterému se přirovnává lyrický mluvčí; opakování, epická báseň, básnické přirovnání, básnický přívlastek, rým formulace názorů na hloupý žert, na omluvu; rozdíl mezi náhodným a trvalým vztahem; odpovědnost, láska, přátelstv

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Škvorecký má zajímavý styl psaní. V jeho díle se objevuje hodně dlouhých dialogů, nebojí se různých sprosťáren, ale zároveň dokáže být slušně popisný, někdy používá až básnické přirovnání. To dává smysl, protože jeho alter ego Danny Smiřický je velký romantik a snílek Básnické obrazy Personifikace = zživotnění neživé věci Metafora = básnické přirovnání (chybí v něm jako) Anafora = opakování stejného slova nebo slov na začátku veršů Epifora = opakování stejných slov na konci veršů Refrén = opakují se celé verše (jako v písni

Jak jsem zkoušel napsat maturitní písemku . Mám poslední dva týdny oblíbenou zábavu. Otevřu si knížku z Cermatu, která se jmenuje Český jazyk a literatura - slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací a listuji bizarními žánry, jejichž zpracování by měl dnešní úspěšný maturant ovládat básnické prostředky. EP4 aliterace anafora apostrofa disfemismus elipsa epifora epizeuxis eufemismus hyperbola řečnická otázka. 27.10.2016. Čau! V nejnovější epizodě EP4 našeho pořadu #napotítku David mluví o zbylých básnických prostředcích. Podle abecedy vysvětluje aliteraci, anaforu, apostrofu, disfemismus, elipsu. v té době v poezii vládnoucí básnické přirovnání, využívající vnější podobnost čímsi novým, vycházejícím nikoli z reálné podoby, nýbrž z podobnosti vnitřní, umožňující vytváření bohatých básnických obrazů. Dedikaci máchova máje V líčení je možno používat básnických prostředků: obrazná vyjádření, metafora, personifikace, kontrast, dynamická slovesa, básnické přívlastky, básnické figury, jednočlenné věty jmenné, přirovnání atd. Příprava na slohovou práci: viz Jak napsat slohovou práci? Shrnut

epiteton, básnické přirovnání. Vypracuj do 9.4. ANGLIKÝ JAZYK 6.4. - 9.4.2021 1. hodina - samostatná práce - PS, str. 73 - 75 Lekce 2A a 2B - opakuj si novou slovní zásobu - budeme dále procvičovat na ZOOM hodině 2. ZOOM hodina - Nová gramatika - How much/How many/Not much/Not many - procvičován Líčení se používá v uměleckém stylu, a proto musíme použít vytříbený sloh a využít jinou slovní zásobu. V líčení je možno používat básnických prostředků: obrazná vyjádření, metafora, personifikace, kontrast, dynamická slovesa, básnické přívlastky, básnické figury, jednočlenné věty jmenné, přirovnání Hudebně-zábavný pořad věnovaný 30. výročí vzniku Československé televize Ostrava (1985). Účinkují: J. Bohdalová, M. Kopecký, J. Kobr, H. Zagorová, E.

Básnické přirovnání obsahuje (na rozdíl od metafory a metonymie) slovo jako. Oxymóron je spojení zdánlivě si odporujících přívlastků. LYRICKÁ BÁSEŇ Úkol 03 Zkuste napsat báseň, ve které vědomě použijete různé prostředky básnického jazyka (metaforu, metonymii atd.) přirovnání - básnický přívlastek (epiteton) - dějová slovesa, rozmanitá podstatná a přídavná jména. 3) Rozdělte následující vyjádření do skupin: básnické přirovnání: epiteton: personifikace: metaforická vyjádření: sněhová peřina, štíhlý jako jedle, tajemný rybník, voda kvílela, listí pršelo, jasn Název díla: Přirovnání | Autor díla: Homér. taron: Čus čus, já to myslel jen čistě z básnické techniky, že jdou určitě psát bez jak

Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj

Exklamace - vzrušené básnické zvolání Paralelismus - druh přirovnání, kladoucí jevy volně vedle sebe - obdobná gramatická, rytmická nebo tematická výstavba veršů nebo úseků Spanilý stvol zdvihl číšku, plnou medu, kůň zdvihl hlavu s nozdrami BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY: personifikace = oživení neživého - slunce se usmívá, větve mávají; přirovnání = pomocí slova jako - bílý jako sníh; kontrast = protiklad - drsnou rukou nás měkce hladila; metafora = pojmenování na základě podobnosti - po obloze plují beránci = mrak

ZŠ Třebovská » Básnické prostředk

IV. básnické přirovnání - nebe bylo jako z olova eufemismus = zjemnění . oxymorón ? zdánlivě nelogické spojení slov . hyperbola = nadsázka . ironie ? použití slov v opačném významu . apostrofa ? básnické pojmenování Základy teorie verše . Verš = základní jednotka básně, jeden řáde BÁSNICKÉ PŘIROVNÁNÍ. přirovnává něco k něčemu (JAK, JAKO) bílý jako sníh. ZVUKOMALBA. seskupení hlásek tak, že vyvolávají dojem skutečného zvuku. KAKOFONIE. nelibozvuk. METAFORA. přenášení významu na základě vnější podobnosti. METONYMIE Při učení jazyka není nejsložitější naučit se konkrétní slova a jejich významy. Vcelku rychle a bezproblémově se zpravidla zvládneme naučit, že pozdrav je v češtině ahoj, anglicky hello, německy hallo nebo italsky ciao.. Problémy však mohou nastat, když je potřeba naučit se používat správnou skladbu vět, časy nebo jazykové prostředky Básnické prostředky: Píseň je velice sdělná a prostá, a neobsahuje vlastně žádná přirovnání nebo metafory. Nachází se zde např. básnický přívlastek pach síně tanečních. Rým básně je střídavý (ABCABC). Sametové jaro (1990) Je jaro, větry vanou od jihu do cely, sbohem či nashledanou, obecné veselí Tropy bývají v poezii na každém rohu. Mezi tropy patří celá řada básnických prostředků, z nichž nejrozšířenější jsou metafory (přenesení významu na základě podobnosti) a metonymie (přenesení významu na základě věcné souvislosti). Kromě nich však můžeme pod pojem tropy zařadit i synekdochu nebo třeba perifrázi

Mobydick, , Literatura

Karel Jaromír Erben - Kytice › Uč se online! - Vše co

citově zabarvená slova, básnická vyjádření, metafory, personifikace, přirovnání, epitetony, dějová slovesa, podstatná a přídavná jména většinou popis krajiny osnova - úvod - seznámení s krajinou, stať - líčení, závěr - vztah k místu Líčení se dá charakterizovat jako subjektivně zabarvený básnický popis 4. Z jazykových prostředků využívá líčení přirovnání, básnické vyjádření, personifikaci (druh metafory, jde o připisování lidských vlastností neživým věcem, příp. zvířatům - např. stromy šeptají), hojné přívlastky. 5 Poslední přejaté přirovnání půvabném je v svazku básní Ozvěna tenká jako vlas [recenze básnické sbírky] (04.02.02) Tot. o metaforické přirovnání je specifické v tom, že je součástí názvu recenzované básnické sbírky, takže v rámci publicistickéh textu, o ve kterém se nachází, neplní žádno jazykovou u funkci Read Básnické prostředky from the story Rady do větru by Antilia (Karina) with 550 reads. atmosféra, příručka, mary-sue. že má být ve vašem příběhu přesně pět metafor na stránku a tři přirovnání k tomu (plácám, hlavně se tím neřiďte), protože každý příběh je individuální a vyžaduje něco jiného. A. U Neumanna není kothurnů, není mlhavé sféry básnické v jeho řeči. Nemusíme střásat se sebe svou pozemskou všednost, abychom mu rozuměli. Proto se u něho cítíme tak doma a proto nám zní jeho řeč tak přirozeně. Všimněme si na př. Neumannových přirovnání

Metafora patří mezi tropy, s nimiž se setkáváme v poezii. Zároveň jde ale o jazykovou konstrukci, která je zcela zásadní pro běžné fungování každého jazyka Básnické tropy a figury: přirovnání, ironie, apostrofa (rozhovor s měsíčkem), přímá řeč, personifikace, zdrobněliny. Sloka má 4 verše, rým ABCB (přerývaný), trochej: nepravidelný (typický u satir). Střídání sudého a lichého počtu slok Proto je vhodné věnovat pozornost nácviku jednotlivých básnických obratů - lze např. zadat několik slov, k nimž žáci vymýšlejí metafory, personifikace, přirovnání, básnické přívlastky (srov. slunce - žluté house na mráčku, tráva - zelená obloha, obloha - modrá tráva; kohout si vykračuje jako rytíř.. Metafora+ Básnické přirovnání-Hravá literatura str. 57 - vyplňte si pracovní list (řešení si řekneme ve čtvrtek 29.4. při on-line hodině) Personifikace: Hravá literatura str. 58 - vyplňte si pracovní list(řešení si řekneme ve čtvrtek 29.4. při on-line hodině

Start studying Básnické prostředky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools metafory, básnické přívlastky, dějová slovesa, personifikace, přirovnání. autorův osobní postoj a citový vztah k popisovanému předmětu (většinou ke krajině, k přírodě, k historickým památkám a uměleckým dílům) osnova: Úvod - seznámení s popisovanou skutečností. Vlastní líčení. Závě Básnické prostředky - přirovnání, metafora a personifikace, metonymie, gradace Zvuková stránka - důraz na zvukovou krásu verše, melodičnost, zvukomalba. Autorův záměr Nadávka je úmyslně hanlivé nebo urážlivé pojmenování nebo oslovení. Někdy jde o označení osoby, jindy abstraktního nebo reálného objektu, procesu nebo místa, ale nadávka také může působit jako prosté vyjádření emoce podobně jako citoslovce, nebo napodobení tohoto vyjádření. Může sloužit k podpoře nějakého úsilí a také k uvolnění stresu

básnické prostředky: a. epiteton konstans - bělavé páry, bledá tvář luny b. epiteton ornans - růžový večer, večerní břeh, jezero hladké c. přirovnání - co slzy lásky d. metafora a personifikace - jezero zvučelo tajný bol e. oxymorón - mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón f To je básnické přirovnání. Pán chtěl stvořit vesmírný projev, aby poskytl podmíněným duším, spícím v zapomnění, další příležitost. Vesmírný projev dává podmíněným duším příležitost vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu, což je jeho hlavní účel. Pán je tak laskavý, že v době, kdy je hmotný svět. vystoupení básnické generace, nelíbila se jim situace nejen v literární oblasti; hlavními organizátory byli Vítězslav Hálek a Jan Neruda; chtěli svým dílem prolomit mrtvé období; chtěli dát najevo svou nespokojenost s politickým a kulturním životem, chtěli prosadit demokratické ideál

Karel Jaromír Erben, Kytice - maturitní otázka - Seminárky

Básnické výrazové prostředky VII: obrazná pojmenování (02) B) obrazná pojmenování symbolického typu: mohou být i jednoslovná, základem je obvykle nějaký konkrétní předmět, který ale zároveň označuje i abstraktní významy (kříž jako dva trámy přes sebe, ale taky symbol utrpení, vzkříšení, křesťanství atd.) básnické oslovení neživého předmětu, abstraktního jevu nebo nepřítomné osoby; BÁJE. viz. mýtus; EPITETON. básnický přívlastek, klade důraz na určitou vlastnost. EPIZODA. vedlejší děj vložený do děje hlavního. EPOS. epický žánr; z řeckého epos (= slovo, řeč) rozsáhlé vyprávění ve verších; zaznamenává.

PPT - Tento výukový materiál vznikl v rámci OperačníhoGinsbergovi do nirvány – Tvar

Pracuje s hovorovou i obecnou češtinou, využívá biblických přirovnání a metafor. Sépie - 1927, autorova prvotina Kohout plaší smrt - 1930 Tvář - 1931, básnické sbírky rozšířené později o dva původně samostatné cykly Tiše - 1931 Hořec - 1933 Sbírky mají charakter meditativní a spirituální poezie •využítvšechny básnické prostředky v dostatečném množství •jazykové prostředky: rozmanitá slovní zásoba, cit. zabarvená slova, přirovnání, metafora, básnické přívlastky, personifikace, apostrofa •rozhodni se pro konkrétní roční období, ve kterém budeš krajinu líči Básnické prostředky nemusí využívat jen poezie, ale i próza. Rozbor uměleckého textu u maturity . Literární teorie II - Literatura — testi . Jazykové prostředky:-metafora (př. stará opuštěná skořápka , kroužek barvy měsíce)-přirovnání (př. klesl pomalu, jako padá strom)-personifikace (př Ale o básnické kloace jsem ještě nikdy nic neslyšel ani nečetl, tak zůstaňme raději u analogie se střevem lidským. Lidské střevo ale není jen pořád jedno a to samé střevo - měří celkově asi 7 metrů, z toho nejdelší je střevo tenké, které mívá okolo 5 metrů